Výjezdní zasedání projektu RENS - Horninové prostředí a nerostné suroviny - se věnovalo pokrokům v projektu

News Publish Date
13-09-2021 09:37:36

Výjezdní zasedání klíčových řešitelů a odborných garantů projektu RENS - Horninové prostředí a nerostné suroviny se uskutečnilo ve dnech 7.–8. 9. 2021 v Kutné Hoře. Klíčoví  řešitelé dílčích cílů tohoto významného projektu prezentovali dosavadní pokroky a výsledky v rámci jednotlivých výzkumných témat: Nerostné suroviny, rizikové geofaktory - poddolovaná území, Podzemní voda v krasu, Rizikové geofaktory-sesuvy, publicita a propagace. Jednání bylo zakončené společnou exkurzí na lokalitu Kaňk.
Hlavními cíli projektu jsou výzkum, sledování a vyhodnocování stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických informací v celé ČR a poskytování nových poznatků nejen státní správě, ale také odborné i laické veřejnosti. Na řešení projektu se kromě České geologické služby podílejí další tři partneři – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a organizace GET s.r.o. Projekt je financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu „Životní prostředí – prostředí pro život“.