O projektu

Horninové prostředí a nerostné suroviny

Hlavním cílem projektu je výzkum, sledování a vyhodnocování stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických informací v celé ČR a poskytování nových poznatků nejen státní správě, ale také odborné i laické veřejnosti.

Cíle a výstupy

Výzkum zdrojů strategických nerostných surovin na území ČR bude zaměřený na identifikaci a vyhodnocení zdrojů, studium úpravárenské a zpracovatelské technologie a zhodnocení potenciálu využitelnosti těchto zdrojů v podmínkách ČR.

Výzkumné práce v oblasti přírodních zdrojů budou zaměřené na vybraná krasová území (Moravský, Hranický, Javoříčsko-Mladečský a Chýnovský kras), která jsou významná nejen jako hydrogeologické struktury s exploatovanými zdroji podzemní vody (pitné, minerální), ale také jako území velmi cenná z pohledu ochrany přírody. Cílem prací je definování rozsahu infiltračního zázemí a rizikových faktorů pro kvalitu a množství podzemní vody jak v oblasti krasu, tak i v infiltrační oblasti.

Pro ochranu krajiny a společnosti před škodami způsobenými svahovými deformacemi v důsledku klimatické změny je třeba co nejlépe znát a predikovat rizika, kterým jsou vystaveny. Cílem je získat a shromáždit komplexní vědomosti o svahových pohybech na základě uplatnění moderních technologií, které následně povedou ke snížení nákladů při strategickém plánování a rozvoji území. Implementace ověřených přístupů v kombinaci s inovativními technologiemi přispějí k vylepšení znalostí zainteresované odborné veřejnosti a efektivnějšímu hospodaření státu během procesu přípravy jak strategických, tak lokálních infrastrukturních staveb popř. při řešení již vzniklých stabilitních problémů.

Tematické výzkumné celky a jejich cíle

Řešení projektu bude rozděleno do 3 základních tematických výzkumných celků:

Nerostné suroviny

V tomto tematickém celku je hlavním cílem výzkum zaměřený na stávající a na identifikaci nových ložiskových prognóz a zdrojů rudních a nerudních surovin, které mají (nebo mohou mít) z hlediska trvale udržitelného rozvoje klíčový význam pro zlepšování životního prostředí a rozvoj společnosti. Těmto surovinám je nezbytně nutné zajistit odpovídající ochranu ze strany státu. Zároveň je nezbytné ověřit základní parametry technologie jejich úpravy (se zaměřením na moderní technologie produkující minimum odpadů) a možností jejich ekoinovačního využití vč. aplikací získaných produktů v zájmových průmyslových odvětvích, zejména v oblasti moderních technologií.

Podzemní vody v systému krasových území

Hlavním cílem tohoto tematického celku bude stanovení dopadů antropogenní činnosti a klimatické změny na krasové hydrogeologické struktury v systému krasových území a jejich infiltračních oblastí, Tato část projektu řeší problematiku potenciálně ohrožených zdrojů vod vázaných na vápencové struktury čtyř vybraných krasových oblastí ČR (Moravský kras, Hranický kras, Javoříčsko-Mladečský kras a Chýnovský kras). Cílem je přispět k ocenění a zejména k ochraně těchto zdrojů na základě návrhu nových metodických postupů opřených o starší i nově získané poznatky celého komplexu geovědních základních i inter-oborových disciplín.

Rizikové geofaktory a poddolování

Hlavním cílem posledního tematického celku je provádění systematických výzkumů, které poskytnou nové znalosti, informace a aktuální dokumentaci přírodních a antropogenních podmínek a činitelů ovlivňující horninové prostředí v kontextu klimatických změn, a to především svahových nestabilit, historického poddolování a materiálů po historické těžbě.